Privacy en cookies

Door gebruik te maken van de diensten van Aanbiedingengids.nl verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aanbiedingengids.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens (Anoniem)
  • Gegevens over activiteiten op onze website (Anoniem)
  • Internetbrowser en apparaat type (Anoniem)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aanbiedingengids.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Aanbiedingengids.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Aanbiedingengids.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aanbiedingengids.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aanbiedingengids.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aanbiedingengids.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aanbiedingengids.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aanbiedingengids.nl gebruikt alleen functionele en analytische cookies voor het bijhouden van de statistieken en een goede werking van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aanbiedingengids.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn alleen cookies van Google Analytics voor het bijhouden van de statistieken, hierin wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.

Op Aanbiedingengids.nl maken wij gebruik van affiliate links om onze website te kunnen financieren. Als er op zo’n link wordt geklikt wordt er een cookie geïnstalleerd. Deze cookies zijn anoniem en zullen alleen aan de desbetreffende website doorgeven dat de bezoeker via Aanbiedingengids.nl komt. Als er iets op de website achter de affiliate link wordt gekocht zullen wij hier een commissie voor krijgen.

Op de website staan ook hyperlinks die naar andere website’s verwijzen. Wij hebben geen invloed op cookies die door deze derden in uw browser worden geïnstalleerd.

Toestemming geven is voor deze cookies is niet nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Aanbiedingengids.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Aanbiedingengids.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aanbiedingengids.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website beveiligd met een SLL-verbinding (https) waardoor de ingevulde gegevens versleutelt verzonden worden. Ook worden er regelmatig software updates gedaan om de website zo veilig mogelijk te houden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via onze contactpagina